ערכאת ערעור

אחת הטענות הנפוצות המושמעות כנגד מוסד הבוררות היא היותו של פסק הבורר סופי ומוחלט והיעדר כמעט כל אפשרות לערער או להשיג עליו בדרך אחרת. אמנם למבקש עומדת אפשרות הגשת בקשה לבית המשפט לביטול הפסק, אולם זאת אך ורק מאחת העילות המפורטות בסעיף 24 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

עילות אלה הן מוגבלות ומצומצמות למדיי, וכידוע, אין בתי המשפט נוהגים להתערב בנקל בפסקי בוררות והמגמה היא להותירם על כנם.

על מנת למצוא פתרון הולם לבעיה זו, החליט המוסד לבוררות עסקית להקים ערכאת ערעור של בורר יחיד או של שלושה בוררים, שבסמכותם יהיה לדון בערעור על פסק הבורר שדן במחלוקת. עפ"י כללי הבוררות החדשים של המוסד לבוררות, שנכנסו לתוקף ביום 28/9/04 רשאים הצדדים להסכים ביניהם – לפני תחילת הבוררות – כי פסק הבורר יהיה כפוף לערעור בפני ערכאת הערעור. הם רשאים אף להסכים לכך שהערעור יישמע בפני בורר דן יחיד או בפני הרכב של שלושה בוררים.

על פי כלל 11 לכללי הבוררות, ימנה נשיא המוסד את הבורר או את הרכב הבוררים שידון בערעור וישמע טיעונים, כערכאת ערעור לכל דבר.

הגשת ערעור ומתן פסק בוררות בערעור לא ימנעו מהצדדים את האפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול הפסק שניתן בערעור בהתאם לקבוע בחוק הבוררות.