כללי הבוררות – התחדשות עירונית

הסכסוך שבין הצדדים יתנהל במסגרת המוסד הישראלי לבוררות עסקית, על -פי כללי הבוררות של המוסד בשינויים המפורטים במסמך זה להלן:

  1. לפני תחילת הליך הבוררות יוצע לצדדים הליך גישור במסגרת המוסד לבוררות עסקית, תוך הסבר על מהותו של ההליך.
  2. במקרה של אי הסכמה להליך גישור, או במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמות בגישור – ימונה בורר ליישוב הסכסוך. הבורר ייבחר על ידי הצדדים מתוך רשימת הבוררים להתחדשות עירונית שבמוסד הישראלי לבוררות עסקית (להלן: “רשימת הבוררים”), ובהעדר הסכמה על זהות הבורר – ימונה הבורר על ידי נשיא המוסד לבוררות עסקית מתוך רשימת הבוררים.
  3. הבורר יהא רשאי למנות מומחה מתוך רשימת המומחים להתחדשות עירונית שבמוסד הישראלי לבוררות עסקית (להלן: “רשימת המומחים”). הבורר יהא רשאי למנות מומחה כאמור, בין כיועץ ובין לצורך מתן חוות-דעת מקצועית.
  4. עם מינוי הבורר תיקבע באופן מידי ישיבה מקדמית ובה יקבע הבורר את לוחות הזמנים והמועדים לניהול הבוררות. כתבי הטענות לא יעלו על 5 עמודים והם יכללו את כל הטענות המשפטיות והעובדות הרלוונטיות. לכתבי הטענות יצורפו תצהירי העדות הראשית. כתב הגנה יוגש תוך 21 יום מיום מסירת כתב התביעה. ישיבת הוכחות ראשונה תתקיים תוך 21 יום מיום הגשת כתב הטענות האחרון. ישיבות ההוכחות ידונו ברצף.
  5. לכל צד תהיה אפשרות לבקש עד דחייה אחת בדיונים במהלך ניהול הבוררות, בכפוף לכך שהדחייה לא תהווה חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו לסיום הבוררות. הצדדים מביעים בזאת את רצונם להקפדה על לוחות הזמנים, לרבות דחיית בקשות להארכות מועד שהבורר מצא שאינן מציגות טעם מיוחד לדחייה. בוררות לא תימשך מעבר ל-45 יום מיום הגשת כתב הטענות האחרון ועד למתן פסק הבוררות.
  6. הבורר יהיה קשור בדין המהותי וינמק את פסק הבוררות.
  7. לנשיא המוסד לבוררות תהא סמכות להאריך את המועדים הקבועים בכללים אלה מטעמים שירשמו.
  8. הצדדים מתחייבים לנהוג בדרך ארץ ובכבוד הדדי. הצדדים מקנים סמכות לבורר להטיל הוצאות על אחד הצדדים או ב”כ במקרה בו מצא הבורר כי אותו אדם התנהג בדרך מבישה או הפריע בדרך אחרת לדיונים, וזאת לאחר שהתריע על כך בפני אותו אדם. ההוצאות כאמור בסעיף זה ישולבו במסגרת פסק הבוררות.

 

נוסח סעיף בוררות מוצע בהסכמים להתחדשות עירונית: “כל סכסוך בקשר עם הסכם זה יימסר לבוררות במוסד הישראלי לבוררות עסקית, שתתנהל על פי כללי הבוררות בתחום ההתחדשות העירונית”.