כללי הבוררות – הליך מהיר בתקופת הקורונה

הסכסוך שבין הצדדים יתנהל במסגרת המוסד הישראלי לבוררות עסקית, על -פי כללי הבוררות של המוסד בשינויים המפורטים במסמך זה להלן:

  1. לפני תחילת הליך הבוררות יוצע לצדדים הליך גישור במסגרת המוסד לבוררות עסקית, תוך הסבר על מהותו של ההליך.
  2. במקרה של אי הסכמה להליך גישור, או במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמות בגישור – יופנה הסכסוך להליך בוררות וימונה בורר ליישוב הסכסוך. הבורר ייבחר על ידי הצדדים מתוך רשימת בוררים שתוצע לצדדים בהתאמה למהות הסכסוך ולשוויו (להלן: “רשימת הבוררים“), ובהעדר הסכמה על זהות הבורר – ימונה הבורר על ידי נשיא המוסד לבוררות עסקית.
  3. עם ההפניה להליך בוררות תיקבע באופן מידי ישיבה מקדמית ובה יקבע הבורר את לוחות הזמנים והמועדים לניהול הבוררות. כתבי הטענות לא יעלו על 5 עמודים והם יכללו את כל הטענות המשפטיות והעובדות הרלוונטיות.
    כתבי הטענות יאומתו על ידי תצהיר. כתב הגנה יוגש תוך 14 יום מיום מסירת כתב התביעה. ישיבת הוכחות ראשונה תתקיים תוך 14 יום מיום הגשת כתב הטענות האחרון. ישיבות ההוכחות ידונו ברצף.
  4. לכל צד תהיה אפשרות לבקש עד דחייה אחת בדי ונים במהלך ניהול הבוררות, בכפוף לכך שהדחייה לא תהווה חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו לסיום הבוררות. הצדדים מביעים בזאת את רצונם להקפדה על לוחות הזמנים, לרבות דחיית בקשות להארכות מועד שהבורר מצא שאינן מציגות טעם מיוחד לדחייה. בוררות לא תימשך מעבר ל-30 יום מיום הגשת כתב הטענות האחרון ועד למתן פסק הבוררות.
  5. לנשיא המוסד לבוררות תהא סמכות לקבוע מועדים ואף להאריך את המועדים הקבועים בכללים אלה מטעמים שי ירשמו.