אודותינו

המוסד הישראלי לבוררות עסקית פועל מאז 1989 לקידום מטרה ציבורית בעידוד הליכי הכרעה חלופיים לפתרון סכסוכים אזרחיים, ובהעמדת מסגרת ארגונית יעילה לניהול בוררויות וגישורים בתחומי המשפט האזרחי, ובמיוחד במשפט העסקים.

יתרונות בוררות מול הליכי משפט

לניהול הליכי בוררות כמנגנון לפתרון מחלוקות בין בעלי דין יתרונות רבים לצדדים בהשוואה להליכים בבתי משפט, ואלה הם:

 • בחירת הבורר בהסכמת הצדדים על פי מידת התאמתו המקצועית ומומחיותו ורמת האמון שהצדדים רוחשים לו;
 • עיצוב המסגרת הדיונית של הבוררות בהסכמת הצדדים – האם יחול הדין המהותי והאם יחולו דיני הראיות וסדרי הדין;
 • השפעת הצדדים על מקום הדיון, על משך זמן הבוררות ועל יעילות ניהולה;
 • קיום מסגרת דיונית ללא פומביות;
 • תשתית נוחה ויעילה לניהול בהסכמה של בוררות בינלאומית;
 • אפשרות הסכמה על מנגנון ערעור על פסק בורר, הן במסגרת הליך הבוררות והן בפני בית משפט, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק;
 • ביקורת שיפוטית מצומצמת על פסק בורר הנערכת במהירות יחסית. אישור הפסק על ידי בית המשפט הופך אותו ל”פסק דין” לכל דבר ועניין, לרבות לצורך הוצאה לפועל;
 • עלויות הבוררות עשויות להיות נמוכות מעלויות ניהול משפט בהתחשב בגובה אגרות בית משפט, וכן בגובה שכר טרחת עורך הדין בהליך השיפוטי בהתחשב בהתמשכות ההליכים בבית המשפט עד למתן פסק דין סופי;

יתרונות מיוחדים אלה, ובמיוחד יתרון הגמישות הדיונית, הנתונים לבעלי דין בבוררות, אינם נתונים להם בהליכים בפני בית משפט. כמו כן, העומס המוטל על בתי המשפט עלול להביא לעינוי דין ולגרום נזק אישי ועסקי לבעלי דין ואף לפגיעה באמון הציבור במערכת השפיטה. חלופת הבוררות הנשענת על הסכמת הצדדים ממתנת קשיים אלה, ומציעה לבעלי דין הליך הכרעה חלופי המתאפיין ברמה מקצועית גבוהה, בנגישות, בגמישות דיונית, ביעילות ובסבירות עלויותיו.

יתרונות הליך בוררות במסגרת המוסד הישראלי לבוררות עסקית לניהול בוררויות במסגרת ארגונית בעלת אופי ציבורי, כדוגמת המוסד הישראלי לבוררות עסקית, יתרונות מיוחדים בהשוואה לבוררות פרטית, ואלה הם:

 • במישור הארגוני – המוסד מעמיד לרשות הליכי הבוררות את מלוא האמצעים המינהליים הנדרשים, ובכלל זה, שירותי ניהול ומזכירות ברמה גבוהה, הקצאת חדרי ישיבות לצורך דיונים, רישום פרוטוקולים של ישיבות הבוררות וכדומה. לרשות המוסד עומדת רשימת בוררים ברמה מקצועית גבוהה, מהם שופטים בדימוס מערכאות שיפוט שונות, עורכי דין בכירים וכן בעלי כישורים מקצועיים אחרים (רואי חשבון, מהנדסים, שמאים, מומחי מחשב ועוד).
  בהסכמת בעלי הדין, ממנה נשיא המוסד בוררים מתוך הרשימה לצורך ניהול בוררויות המוסד.
 • במישור המהותי – המוסד פועל להגשמת תכלית ציבורית בקידום היזקקות בעלי דין להליכי בוררות בשל היתרונות המיוחדים הטמונים בהליכים אלה, וכן בהבטחת ניהולם ברמה מקצועית ואתית גבוהה וביעילות מירבית. בצד הליכי בוררות המתקיימים במתכונת דיונית רגילה, מקיים המוסד גם מסלול בוררות בהליך מקוצר (עם כתבי טענות או בלעדיהם), המתאים לעניינים פחות מורכבים שניתן לדון בהם בהליך מהיר וגמיש במיוחד, ובעלויות מופחתות.
  כללי המוסד כוללים הסדר מפורט לעניין ערעורים על פסקי בוררים במסגרת התנאים הקבועים בחוק.
  לנשיא המוסד נתונה סמכות לתת החלטות דיוניות בעניינים שונים במהלך הבוררות, המייתרות לא אחת צורך בפנייה לערכאות המשפט.

עלויות הבוררות – עלויות הבוררות לצדדים נקבעות על ידי המוסד על פי מספר שיקולים תוך איזון ביניהם – אינטרס בעלי הדין בהוזלת השירות, הצורך לתת תמורה הוגנת לבורר על עבודתו, וצורכי המוסד במימון פעילותו. המוסד חותר לביסוס מערכת עלויות שתתאים לכלל האוכלוסייה ותהיה שווה לכל נפש.

מיקום דיוני הבוררות – מרבית הבוררויות מתנהלות באיזור המרכז שהוא מקום מושבו של המוסד, אולם ניתן לנהלן גם במחוזות ירושלים, חיפה ובאר שבע, לפי העניין.

דרכי העברת מחלוקות להליכי בוררות

ישנן מספר דרכים להעביר מחלוקת להכרעה בבוררות:

 • הכללת סעיף בוררות בהסכם המגבש את תנאי העיסקה בין צדדים;
 • בהיעדר סעיף בוררות בהסכם, ניתן להעביר לבוררות מחלוקת ספציפית שהתגלעה בין צדדים, בכפוף להסכמתם;
 • ניתן להעביר לבוררות עניין התלוי ועומד בבית המשפט בכפוף להסכמת הצדדים ולאישור בית המשפט;
 • בגידרה של הסכמת בעלי דין להעביר עניין להכרעה בבוררות, ניתן להסכים מראש, או לצורך עניין ספציפי, על ניהול הליך הבוררות במוסד הישראלי לבוררות עסקית.

גישור

בצד הליכי בוררות, מתנהלים במסגרת המוסד גם הליכי גישור, שמטרתם לסייע לצדדים להגיע להסדר מוסכם ליישוב מחלוקת, המייתר צורך בהכרעה שיפוטית או במתן פסק בורר.

הגברת מודעות הציבור ליתרונות הליכי בוררות וגישור, וניהולם של הליכים כאלה במסגרת מאורגנת כדוגמת המוסד הישראלי לבוררות עסקית, עשויים להביא תועלת רבה לבעלי הדין. מערכת בתי המשפט, שהעומס המוטל עליה כבד ביותר, תצא אף היא נשכרת מכך.