טבלת תשלומים בבוררות בינלאומית

1 דצמבר 2016

1. תביעות שעיקרן כספי או תביעות שניתן לאמוד את ערכן הכספי

(1) אגרה – 1% מסכום התביעה (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)

סכום האגרה לא יקטן מ-2,000 דולר

מקדמה על חשבון האגרה – 1,000 דולר

(2) שכר טרחת בורר:

בורר עו"ד או בעל מומחיות אחרת – 400 דולר לשעת עבודה

בורר שופט – 600 דולר לשעת עבודה

בורר שופט בימ"ש עליון – 800 דולר לשעת עבודה

2. תביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי

אגרה – 5,000 דולר (תשולם ע"י התובע ותובע שכנגד)

מקדמה על חשבון האגרה – 1,000 דולר

שכר טרחת בורר – כאמור בסעיף 1(2) לעיל

3. הוצאות מיוחדות

הצדדים יישאו בהוצאות המיוחדות של הבוררות הבינלאומית, כגון הקלטה, הקלדה, תמלול, תרגום עדויות ומסמכים, שיחות ועידה, ו"וידאו קונפרנס". הוצאות אלה יחולו על הצדדים בחלקים שווים אלא אם

הוסכם אחרת על ידם.

4. לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.

5. המקדמה על חשבון האגרה תשולם בסמוך לאחר החלטת נשיא המוסד על מינוי הבורר ותקוזז מסכום האגרה. האגרה, בקיזוז המקדמה, תשולם לפני ישיבת הדיון הראשונה לאחר הגשת כתבי טענות.

6. שכר טרחת הבורר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

7. הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.2016.