טבלת תעריפים – ליקויי בנייה

1 דצמבר 2016

טבלת תשלומים להליכי בוררות בתחום ליקויי בנייה המתנהלים במוסד הישראלי לבוררות עסקית

1. אגרה – 1,500 ש"ח (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)
מקדמה על חשבון האגרה:
בתביעות עד 50,000 ₪ – 500 ₪
בתביעות מעל 50,000 ₪ – 1,000 ₪
בתביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי – 1,000 ₪

2. שכר טרחת בורר:
900 ₪ לשעת עבודה

3. שכר טרחת מהנדס מומחה – 500 ₪ לשעת עבודה

4. שכר טרחת שמאי מלווה – 500 ₪ לשעת עבודה

5. שכר טרחת רואה חשבון מלווה – 500 ₪ לשעת עבודה

6. לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.

7. המקדמה על חשבון האגרה תשולם בסמוך לאחר החלטת נשיא המוסד על מינוי הבורר ותקוזז מסכום האגרה. האגרה, בקיזוז המקדמה, תשולם לפני ישיבת הדיון הראשונה לאחר הגשת כתבי טענות.

8. שכר טרחת הבורר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

9. הוצאות שונות לצורך הדיון כגון הדפסה, הקלדה, הקלטה ותמלול, ישולמו על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

10. הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.2016.