טבלת תעריפים בהליך מקוצר

1 דצמבר 2016

טבלת תשלומים לבוררות בהליך מקוצר המתנהלת במוסד הישראלי לבוררות עסקית

בוררות בדיון מהיר (עם כתבי טענות)

(1) אגרה – 1,500 ₪ (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)

מקדמה על חשבון האגרה:

בתביעות עד 50,000 ₪ – 500 ₪

בתביעות מעל 50,000 ₪ – 1,000 ₪

בתביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי – 1,000 ₪

(2) שכר טרחת בורר:

900 ₪ לשעת עבודה

בוררות בדיון מהיר (ללא כתבי טענות)

אגרה:

בתביעות עד 50,000 ₪ – 500 ₪ (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)

בתביעות מעל 50,000 ₪ – 1,000 ₪ (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)

בתביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי – 1,000 ₪ (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)

מקדמה על חשבון האגרה – מחצית מסכום האגרה.

שכר טרחת בורר –

700 ₪ לשעת עבודה

     

לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.

המקדמה על חשבון האגרה תשולם בסמוך לאחר החלטת נשיא המוסד על מינוי הבורר ותקוזז מסכום האגרה. האגרה, בקיזוז המקדמה, תשולם לפני ישיבת הדיון הראשונה בבוררות.

שכר טרחת הבורר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

הוצאות שונות לצורך הדיון כגון הדפסה, הקלדה, הקלטה ותמלול, ישולמו על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.2016.