The Israeli Institute of Commercial Arbitration

1 דצמבר 2016

טבלת תשלומים להליכי ערעור במוסד הישראלי לבוררות עסקית

ערעור על הליך בוררות רגיל
(1) אגרה – 1,500 ₪ (תשולם ע"י המערער והמערער שכנגד)
מקדמה על חשבון האגרה – 500 ₪

(2) שכר טרחת בורר:
ערעור בדן יחיד – בורר עו"ד או בעל מומחיות אחרת – 1,200 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט – 1,400 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט בימ"ש עליון – 1,600 ₪ לשעת עבודה
ערעור במותב שלושה – לכל בורר ישולם 85% משכר הטרחה המשולם בערעור בדן יחיד

ערעור על הליך מקוצר
אגרה – 1,000 ₪ (תשולם ע"י המערער והמערער שכנגד)
מקדמה על חשבון האגרה – 500 ש"ח
שכר טרחת בורר – 900 ₪ לשעת עבודה

לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.
המקדמה על חשבון האגרה תשולם בסמוך לאחר החלטת נשיא המוסד על מינוי הבורר ותקוזז מסכום האגרה. האגרה, בקיזוז המקדמה, תשולם לפני ישיבת הטיעונים הראשונה בערעור.
שכר טרחת הבורר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.
הוצאות שונות לצורך הדיון כגון הדפסה, הקלדה, הקלטה ותמלול, ישולמו על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.
הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.2016.