טבלת תעריפים בהליכי בוררות רגילים

1 דצמבר 2016

טבלת תשלומים בהליכי בוררות רגילים המתנהלים במוסד הישראלי לבוררות עסקית

תביעות שעיקרן כספי (או תביעות שעיקרן אינו כספי אך ניתן לאמוד את ערכן הכספי)

(1) אגרה – 0.75% מסכום התביעה (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)
מקדמה על חשבון האגרה – 1,5000 ₪

(2) שכר טרחת בורר:
בורר עו"ד או בעל מומחיות אחרת – 1,200 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט – 1,400 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט בימ"ש עליון – 1,6000 ₪ לשעת עבודה

תביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי
אגרה – 5,000 ₪ (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד)
מקדמה על חשבון האגרה – 1,500 ₪
שכר טרחת בורר – כאמור בסעיף 1(22) לעיל

לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.

המקדמה על חשבון האגרה תשולם בסמוך לאחר החלטת נשיא המוסד על מינוי הבורר ותקוזז מסכום האגרה. האגרה, בקיזוז המקדמה, תשולם לפני ישיבת הדיון הראשונה לאחר הגשת כתבי טענות.

שכר טרחת הבורר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

הוצאות שונות לצורך הדיון כגון הדפסה, הקלדה, הקלטה ותמלול, ישולמו על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.

הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.20166.